ZEBRANIA Z WYCHOWAWCAMI

ZEBRANIA Z WYCHOWAWCAMI KLAS I – VIII W DNIACH 28-29 PAŹDZIENIKA 2020r.- zebrania w formie online prowadzone na platformie G- Suite

TERMINY ZEBRAŃ